หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาววิลาสินี ทรรพคช

  ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย โทร.077-452124

 • นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์

  รองปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย โทร.077-452124 ต่อ 65

 • - ว่าง -

  หัวหน้าสำนักปลัด โทร.077-452124 ต่อ 33

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.077-452124 ต่อ 53

 • นางกาญจนาภรณ์ เวียงวีระ

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.077-452124 ต่อ 44