ภาพกิจกรรม
ช้างซ้ายคัพ2024

ช้างซ้ายคัพ2024

3

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอปพร ประจำปี พ.ศ.2024

วันอปพร ประจำปี พ.ศ.2024

1

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและครูเเละนักเรียนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมการจัดงาน “MOI Waste Bank Week 
- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” 
- พิธีเปิดธนาคารขยะเทศบาลตำบลช้างซ้าย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick Off การขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะ” ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและครูเเละนักเรียนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ได้เข้าร่วมการจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” - พิธีเปิดธนาคารขยะเทศบาลตำบลช้างซ้าย - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick Off การขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะ” ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

19

15 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายระหว่างเทศบาลตำบลช้างซ้ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมขุนกุญชร เทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายระหว่างเทศบาลตำบลช้างซ้ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมขุนกุญชร เทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย

327

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

330

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และอปพร.เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และอปพร.เทศบาลตำบลช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567

669

3 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ นายเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมอบหมายนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ นายเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมอบหมายนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567

19

14 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2566
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการเสริมจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดสุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการเสริมจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดสุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย

12

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย

QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย

2442

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลช้างซ้าย ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

2457

14 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ 2023 ประจำปี 2566 โดยมีนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชมรมคนรักสุขภาพโดย รพ.สต.ช้างซ้าย ,รพ.สต. บ้านกงตาก และประชาชนตำบลช้างซ้ายให้การต้อนรับ #ขอขอบคุณ_ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

วันที่ 2 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ 2023 ประจำปี 2566 โดยมีนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชมรมคนรักสุขภาพโดย รพ.สต.ช้างซ้าย ,รพ.สต. บ้านกงตาก และประชาชนตำบลช้างซ้ายให้การต้อนรับ #ขอขอบคุณ_ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

2630

14 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ ผอ.ศูนย์ อปพร. อ่านสารเนื่องในวัน อปพร. พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลอกคลองพระปิด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงงานเทศบาล

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ ผอ.ศูนย์ อปพร. อ่านสารเนื่องในวัน อปพร. พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลอกคลองพระปิด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงงานเทศบาล

2465

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2476

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นา” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ แปลงนายเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ม.11 บ้านต้นหมัก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นา” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ ณ แปลงนายเทพศิลป์ ผ่องแก้ว ม.11 บ้านต้นหมัก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2481

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ..ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ..ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มา ณ.โอกาสนี้

2459

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. รพ.สต.ช้างซ้าย รพ.สต.บ้านกงตาก อสม. และกู้ชีพกู้ภัย ทต.ช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. รพ.สต.ช้างซ้าย รพ.สต.บ้านกงตาก อสม. และกู้ชีพกู้ภัย ทต.ช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

2482

5 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมาย นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาล และอาสาสมัคร​ท้องถิ่นรักโลกเทศบาล​ตำบลช้างซ้าย​ ร่วม​กิจกรรม​ Big​ Cleaning​ หลังเสร็จสิ้น​กิจกรรม​โครงการ​ประเพณีลอยกระทง​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566​ ณ​ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู ต.ช้างซ้าย

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมาย นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาล และอาสาสมัคร​ท้องถิ่นรักโลกเทศบาล​ตำบลช้างซ้าย​ ร่วม​กิจกรรม​ Big​ Cleaning​ หลังเสร็จสิ้น​กิจกรรม​โครงการ​ประเพณีลอยกระทง​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566​ ณ​ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู ต.ช้างซ้าย

2462

10 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ บริเวณอาคารตลาดกลางการเกษตร เทศบาลตำบลช้างซ้าย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ บริเวณอาคารตลาดกลางการเกษตร เทศบาลตำบลช้างซ้าย

2485

10 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
#ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด สภาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นตำบลช้างซ้ายสืบไป ทั้งนี้ในงานยังมีการจัด 📍 #ประกวดกระทง 📍 #นางนพมาศ และ 📍 #การแสดงบนเวที #ขอขอบคุณชาวตำบลช้างช้าย 🙏🙏 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงประสบความสำเร็จด้วยดี ลอยกระทงปีนี้ ขอให้พระแม่คงคาช่วยปัดเป่าความทุกข์ใจให้มลายหายไป ให้ท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปครับ

#ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด สภาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดปากคู เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นตำบลช้างซ้ายสืบไป ทั้งนี้ในงานยังมีการจัด 📍 #ประกวดกระทง 📍 #นางนพมาศ และ 📍 #การแสดงบนเวที #ขอขอบคุณชาวตำบลช้างช้าย 🙏🙏 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงประสบความสำเร็จด้วยดี ลอยกระทงปีนี้ ขอให้พระแม่คงคาช่วยปัดเป่าความทุกข์ใจให้มลายหายไป ให้ท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปครับ

2510

9 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด​ ผอ.กองช่าง​ หัวหน้า​ฝ่ายอำนวยการ​ พนักงาน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งหมด​ 3​ หลังคาเรือน​ ทั้งนี้ร่วมส่งมอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน​/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ​ และเจ้าหน้าที่จาก​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี

นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด​ ผอ.กองช่าง​ หัวหน้า​ฝ่ายอำนวยการ​ พนักงาน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งหมด​ 3​ หลังคาเรือน​ ทั้งนี้ร่วมส่งมอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน​/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ​ และเจ้าหน้าที่จาก​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี

2497

27 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...