มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างซ้าย
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ