การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
25 เมษายน 2565

0


เมื่อวันที่  11 เมษายน  2565 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่  ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดย UN ได้ประกาศให้วันที่  9 ธันวาคม  ของทุกปี เป็นวันต่อต้นการทุจริตสากล หรือวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักองคนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงรวมไปถึงการทำงานรากฐานของประชาธิปไตย

ประชุมคระทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)
20 เมษายน 2565

0


เมื่อวันที่  4 เมษายน  2565 นายประสิทธิ์ สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย เป็นประธานในการประชุมคระทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปี งบประมาณ 2565  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และการตอบแนบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอ EIT โดยมีคณะทำงานหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
11 เมษายน 2565

0


วันที่  11 เมษายน  2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล จะต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งนี้หากพบบาะแสการทุจริตสามารถร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลช้างซ้าย นโยบายไม่รับของขวัญ ไปสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช้างซ้าย ให้คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาล ทั้งก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ และนำความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

การประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14 พฤษภาคม 2564

0


เทศบาลตำบลช้างซ้าย..อำเภอกาญจนดิษฐ์..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง..กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019..
การวางนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต
30 พฤศจิกายน 542

0


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกุญชร ชั้น 2 เทศบาลตำบลช้างซ้าย นายวิชัย  สุบรรณ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบาย และวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกคน เห็นคุณค่าในความสำคัญของทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ ช่วยกันทำหน้าที่ของตน ตลอดจนช่วยเหลือองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้