ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
28 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปรายงานการดำเนินงานการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566
26 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

0


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

กิจกรรมการประชุม เพื่อถ่ายทอดและมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายวิชัย สุบรรณ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานว่า จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรมีจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด

 

แนวทางการขับเคลื่อน แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อน แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ6 เดือน ของปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ นโยบายม่รับของขวัญ
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพืื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผุู้บริหาร
30 พฤศจิกายน 542

0


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เอกสารแนบ