การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

0


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมประกอบด้วย

1.ประเด็นการอยู่ร่วมกันในชุมชน ได้แก่ จังหวัด อำเภอ โรงเรียน เทศบาล เหมืองแร่ ฝ่ายปกครอง ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่

2.ได้มีการสรุปข้อมูลโดยให้ทุกฝ่ายพูดในเวทีสาธารณะดังกล่าว และสรุปเป็นข้อมูลต่อไป

3.ผลจากการมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนเข้าใจกัน สามัคคีกันมากขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป

4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ประชาคม เวทีการประชุมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 มกราคม 2566

0


วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. รพ.สต.ช้างซ้าย รพ.สต.บ้านกงตาก อสม. และกู้ชีพกู้ภัย ทต.ช้างซ้าย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยมีข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมประกอบด้วย

1.ประเด็นการอยู่ร่วมกันในชุมชน ได้แก่ จังหวัด อำเภอ โรงเรียน เทศบาล เหมืองแร่ ฝ่ายปกครอง ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่

2.ได้มีการสรุปข้อมูลโดยให้ทุกฝ่ายพูดในเวทีสาธารณะดังกล่าว และสรุปเป็นข้อมูลต่อไป

3.ผลจากการมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนเข้าใจกัน สามัคคีกันมากขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป

4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ประชาคม เวทีการประชุมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 ตุลาคม 2565

0


นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม พบปะประชาชน ร่วมกับเหมืองแร่พารุ่ง และเหมืองแร่โชคพนา ภายใต้กิจกรรมชุมชมสัมพันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมแจกแผ่นพับรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย

โดยมีข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมประกอบด้วย

1.ประเด็นการอยู่ร่วมกันในชุมชน ได้แก่ เทศบาล เหมืองแร่ ฝ่ายปกครอง ประชาชน

2.ได้มีการสรุปข้อมูลโดยให้ทุกฝ่ายพูดในเวทีสาธารณะดังกล่าว และสรุปเป็นข้อมูลต่อไป

3.ผลจากการมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนเข้าใจกัน สามัคคีกันมากขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป

4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ประชาคม เวทีการประชุมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น  

กิจกรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรค
5 เมษายน 2565

0


กิจกรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกาญจนดิษฐ์
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ตุลาคม 2564

0


โครงการ รวมพลังเด็กและเยาวชน ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เราไม่ทิ้งกัน ประจำปี พ.ศ. 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564

0


การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมระดับตำบลพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
30 พฤศจิกายน 542

0


นายชูชัย  อุดมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับประชาคมระดับตำบลพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย ซึ่งในที่ประชุมประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ

จัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนชุมชนและโครงการต่างๆ
30 พฤศจิกายน 542

0


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย  ชูนาค ปลัดอำเภอ ได้ร่วมทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน และรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน และโครงการต่างๆของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม เพื่อเสนอความคิดเห็น เสนอโครงการต่างๆ