มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ
4 พฤศจิกายน 2563

0


 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ
4 พฤศจิกายน 2563

0


 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ

เอกสารแนบ