ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหว่วยงานภาครัฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2564

0


รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 เมษายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอ กาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ