มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 เมษายน 2564

0


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
30 พฤศจิกายน 542

0


ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและปฏิบัติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหา หรือการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

เอกสารแนบ
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบภาครัฐ โดยมีแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ตามที่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและคุณภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล และ/หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เทศบาลตำบลช้างซ้าย จึงกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขึ้น

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
30 พฤศจิกายน 542

0


ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transprency Assessment : lTA  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน ดังนั้น เทศบาลตำบลช้างซ้าย จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้น

เอกสารแนบ