ด้านการบริการพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
30 มีนาคม 2564

0


ระบบบริการพื้นฐาน

 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

                   การคมนาคมติดต่อ ระหว่าง ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมติดต่อภายในตำบลและหมู่บ้าน มีถนนประเภทต่างๆ ดังนี้

- ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย                 จำนวน    2      สาย   

- ถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริมเหล็ก           จำนวน    56    สาย

- ถนนหินคลุก                                 จำนวน    27    สาย

 

                    ที่มา  :  กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

 

          5.2 การไฟฟ้า

                   เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ประสานงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ สำรวจพื้นที่ ที่มีปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ราษฎรมีไฟฟ้าถนนใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ลดปัญหาอุบัติเหตุ และเพื่อให้การสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความสะดวก และลดปัญหาอาชญากรรมได้ โดยในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายมีไฟฟ้าสาธารณะประมาณ   2,000  จุดตามถนนสายต่างๆ และกำลังพัฒนา ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึงต่อไป

 

          5.3 การประปา

                   พื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง และปัญหาน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันเทศบาลตำบลช้างซ้ายได้ทำการก่อสร้างระบบประปาเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

          5.4 โทรศัพท์

                   ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวกันมากขึ้น ทำให้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่มีน้อย และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ผ่านโชเชียลต่างๆ นั้น เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ประจำ  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลช้างซ้ายประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้ได้บริการอินเตอร์เน็ตได้

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   - การขนส่งทางไปรษณีย์ และรถยนต์โดยสาร

                   - การขนส่งเอกชน Kerry express , DHL express , Fedex