การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
เจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

0


กิจกรรมการประชุม เพื่อถ่ายทอดและมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายวิชัย สุบรรณ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานว่า จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรมีจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด

 

กิจกรรมย่อยการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส
26 เมษายน 2565

0


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  นายวิชัย  สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อประชุมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy  ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยได้ประกาศเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆเว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของกำนัล  โดยมีผู้เข้ารับการประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรจำนวน  48  คน