สภาพทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
30 มีนาคม 2564

0


ระบบเศรษฐกิจ

 1. การเกษตร

                   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น

 • ยางพารา              จำนวน  33,324  ไร่
 • ปาล์มน้ำมัน           จำนวน    5,038  ไร่
 • ทุเรียน                 จำนวน       664  ไร่
 • มังคุด                  จำนวน       242  ไร่
 • เงาะ                   จำนวน       128  ไร่
 • ลองกอง               จำนวน       182  ไร่

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

 

          6.2 การประมง

                   การประมงส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยง ในบ่อซีเมนต์ ในบ่อดิน เช่น ปลานิล  ปลากินพืช ปลาดุก เป็นต้น

 

          6.3 การปศุสัตว์

                   มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคจึงจะจำหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค ปลาดุก กบ เป็นต้น  และมีการปศุสัตว์ขนาดใหญ่เป็นระบบฟาร์ม ประกอบด้วย

 • ฟาร์มเลี้ยงหมู                   จำนวน  42  แห่ง
 • ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ                จำนวน  12  แห่ง

 

6.4 การบริการ

          การให้บริการในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย จะเป็นลักษณะบริการทั่วไป ประเภทตลาดสด

ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

          - ตลาดสด                           จำนวน  2  แห่ง

          - ร้านสะดวกซื้อSeven eleven    จำนวน  1  แห่ง

          - ร้านค้าปลีก                        จำนวน 102 แห่ง

          - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง      จำนวน  3   แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

ถ้ำเพชรราชา  เป็นถ้ำหินปูนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยภายในถ้ำมีห้องโถงมีหินงอกหินย้อย ตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์ถ้ำเพชรราชา หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

          6.6 อุตสาหกรรม

                   ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง

 1. บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1     ผลิตปูนขาว
 2. บริษัท ศรีตรังอินดัทรี่จำกัด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1     กิจการยางพารา (รับซื้อน้ำยาง)
 3. โรงน้ำมรกต                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 8     ผลิตน้ำดื่ม
 4. สหกรณ์โรงงานช้างคู่พัฒนา    ตั้งอยู่หมูที่ 11   กิจการยางพารา 

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          การพาณิชย์

 1. สถานีบริการน้ำมัน             จำนวน 3 แห่ง
 2. ตลาดสด                        จำนวน 2 แห่ง
 3. ร้านสะดวกซื้อ Seven eleven จำนวน 1 แห่ง
 4. ร้านค้าปลีก                     จำนวน 102 แห่ง

องค์กรทางการเงินของหมู่บ้าน

 1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กทบ)     จำนวน 12 กองทุน
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    จำนวน 12 กลุ่ม
 3. กองทุนสตรีหมู่บ้าน             จำนวน 14 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มอาชีพทำเครื่องแกงสมุนไพร จำนวน 2 กลุ่ม
 2. กลุ่มผลิตยางแผ่นดิบ              จำนวน 1 กลุ่ม
 3. กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์        จำนวน 1 กลุ่ม
 4. สหกรณ์โรงงานช้างคู่พัฒนา       จำนวน 1 แห่ง        
 5. กลุ่มปุ๋ยหมัก                       จำนวน 2 แห่ง
 6. กลุ่มผลิตไข่เค็ม                    จำนวน 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ซึ่งประชาชนได้รวมตัวกัน แต่ยังไม่ได้

จดทะเบียนกลุ่มอาชีพ

 

          6.8 แรงงาน

                   แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นทำเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และ บางส่วนเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม มีโรงงานในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในช่วงวัยทำงาน สามารถใช้แรงงานในพื้นที่ได้ และบางส่วนมีแรงงานต่างด้าวใช้แรงงานด้านเกษตรกรรมและต่อเนื่อง