แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
25 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ