คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุข
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน
29 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างซ้าย
5 เมษายน 2564

0


คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช้างซ้าย

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
5 เมษายน 2564

0


คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
1 ตุลาคม 2562

0


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ