สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
30 มีนาคม 2564

0


สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

1) โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จำนวน ๖แห่ง
- โรงเรียนวัดปากคู ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๑
- โรงเรียนบ้านไสขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๒
- โรงเรียนบ้านหัวหมากบน  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๓
- โรงเรียนวัดกงตาก ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๔
- โรงเรียนบ้านห้วยด่าน  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๖
- โรงเรียนบ้านควนราชา ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๑๐
 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย) จำนวน 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
 
3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง  คือ    
หมู่ที่  ๑ บ้านปากคู
หมู่ที่  ๒  บ้านไสขาม
หมู่ที่  ๔  บ้านกงตาก
หมู่ที่  ๕บ้านไสขุนอินทร์
 

4.2 สาธารณสุข

                    1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน ๒   แห่ง

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๑

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกงตาก    ตั้งอยู่    หมู่ที่  ๔

                   2) อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน  356    คน

                   3) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย)

 1. อาชญกรรม                            

                   อาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความรุนแรงของอาชญากรรมแปรผันตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ยังคงมีอยู่ ตามความเจริญทางเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสาร ดังนั้น เทศบาลตำบลช้างซ้ายจึงมีการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อรองรับการป้องกันและปราบปราม  ซึ่งทางเทศบาลตำบช้างซ้ายได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงจัดให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 • ที่พักสายตรวจ จำนวน  ๑  แห่ง คือ ที่พักสายตรวจบ้านกงตาก หมู่ที่  ๔
 • ศูนย์ อปพร.ตำบลช้างซ้าย จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นหมัก
 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  ๒๔๑  คน
 • หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลช้างซ้าย ตั้งอยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย
 •  

4.4 ยาเสพติด

          มีการสนับสนุนโครงการและดำเนินการตรวจตราความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลด

ปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งได้แก่

 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
 • โครงการต้นกล้าเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • โครงการลดดื่มสุรา เลิกยาเสพติด ไม่คิดเล่นการพนัน
 •  

4.5 การสังคมสงเคราะห์

          เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน   1,402  ราย
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ            จำนวน      184  ราย
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จำนวน        19  ราย
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้น (ขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 • โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้และขาดแคลน
 • รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบาย

รัฐบาล