เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 เมษายน 3109

0


เอกสารแนบ
เทศบัญญัติรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
27 กันยายน 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติรายจ่าย งยประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2565

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติรายจ่าย งยประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
1 กันยายน 2565

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติรายจ่าย งยประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
5 ตุลาคม 2564

262


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
8 เมษายน 2564

1385


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

325


บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
8 เมษายน 2564

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

203


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

205


รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

218


รายงานงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2564

196


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

286


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

187


คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2564

197


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 เมษายน 2564

188


คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2564

262


รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ