กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น
1 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น
1 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น
1 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
25 มีนาคม 2565

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
25 มีนาคม 2565

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
25 มีนาคม 2565

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
25 มีนาคม 2565

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
25 มีนาคม 2565

129


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550
25 มีนาคม 2565

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
25 มีนาคม 2565

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540
25 มีนาคม 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 2542
9 มีนาคม 2565

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

202


พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

213


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

208


พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

245


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
9 เมษายน 2564

199


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 เมษายน 2564

177


ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
27 มีนาคม 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
27 มีนาคม 2564

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ