หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

188


- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

021_3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฎิบัติการ - เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)

4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

5101-สายงานการสอน

- มาตรฐานการบริหารบุคคล

มาตรฐานการบริหารบุคคล

- พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2562

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

231


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

1368


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

197


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2565 เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
21 เมษายน 2566

129


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ