การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ราย 6 เดือน
24 เมษายน 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ราย 6 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การวางแผนอัตรกำลังคน 2565
28 เมษายน 2565

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวางแผนอัตรกำลังคน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาคนดีคนเก่ง
28 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาคนดีคนเก่ง ได้ที่นี่
การประเมินผลการปฎิบัติงาน 2565
28 เมษายน 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การส่งเสริมจริยธรรมและวินัย 2565
28 เมษายน 2565

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การส่งเสริมจริยธรรมและวินัย 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2565
28 เมษายน 2565

108


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 เมษายน 2565

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร
6 พฤษภาคม 2564

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคลากร
29 เมษายน 2564

175


ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566

คลิกที่นี่    ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564 - 2566

คลิกที่นี่    แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564 - 2566

แผนการจัดการองค์ความรู้ km

คลิกที่นี่     แผนการจัดการองค์ความรู้ km

หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพในการฝึกอบรม

คลิกที่นี่     หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพในการฝึกอบรม

รายงานสรุปผลความต้องการฝึกอบรม

คลิกที่นี่     รายงานสรุปผลความต้องการฝึกอบรม

คำสั่งเดินทางไปราชการ ปี 2564

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานครูเทศบาล

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานสังกัดกองคลัง

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานสังกัดกองช่าง

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานสังกัดสำนักปลัด

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานสังกัดสำนักปลัด 2

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานสังกัดสำนักปลัด 3

คลิกที่นี่     คำสั่งเดินทางไปราชการพนักงานสังกัดสำนักปลัด 4

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
29 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้ที่นี่
การประเมินผลการปฎิบัติงาน
29 เมษายน 2564

183


ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

คลิกที่นี่     ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานเทศบาล

คลิกที่นี่     ประะกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานเทศบาล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานครูและบุคลากรการศึกษา ปี 2564

คลิกที่นี่     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานครูและบุคลากรการศึกษา ปี 2564  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง ปี 2564

คลิกที่นี่     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง ปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิกที่นี่     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การสรรหา
28 เมษายน 2564

183


การสรรหา/

ผลการสรรหาและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน 542

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ