นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

52


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลช้างซ้าย มีความมุ่งหมายที่จะบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

  1. จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ อย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถตามคุณภาพและผลสำเร็จของงานที่จะสะท้อนการเป็นคนเก่ง และพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ มีคุณธรรม ยึดมั่นประโยชน์ของส่วนรวมจะสะท้อนการเป็นคนดี
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เอกสารแนบ
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24 เมษายน 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
28 เมษายน 2564

2


1.1 ประกาศการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


1.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


1.1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่