แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
23 พฤษภาคม 2564

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560-2564)
30 พฤศจิกายน 542

169


การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า

เอกสารแนบ