สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
30 มีนาคม 2564

0


1.ด้านกายภาพ

 1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   ตำบลช้างซ้ายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พื้นที่ส่วนหนึ่งติดอำเภอบ้านนาสารและอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอกาญจนดิษฐ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ ๙ กิโลเมตร เทศบาลตำบลช้างซ้าย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๘.๙๖ ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ ๙๙,๓๕๖ไร่ จัดว่ามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับตำบลอื่นมีอาณาเขตดังนี้

 

                   ทิศเหนือ          ติดต่อ   ตำบลกะแดะและตำบลช้างขวา          อำเภอกาญจนดิษฐ์

                   ทิศใต้             ติดต่อ   อำเภอบ้านนาสาร                   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลกรูดและตำบลป่าร่อน        อำเภอกาญจนดิษฐ์

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ตำบลช้างขวาและตำบลทุ่งรัง       อำเภอกาญจนดิษฐ์

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบกึ่งลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ได้แก่ พื้นที่บริเวณทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกของตำบล และร้อยละ 40 เป็นลูกคลื่นลอนลาดค่อนข้างชัน ได้แก่ พื้นที่ด้านทิศใต้และพื้นที่บริเวณตอนกลางของตำบล โดยมีภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาโคกงาย เขาม้ารุก เขาถ้ำพระ มีคูคลองหลายสายไหลผ่าน เช่น คลองกงตาก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเขาโคกงาย เขาม้ารุก เขาถ้ำพระมีทิศทางการไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                    โดยทั่วไป จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ที่พัดผ่านอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม โดยมีอุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตรต่อปี

 

1.4 ลักษณะของดิน

                    สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลช้างซ้าย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ตำบล โดยส่วนใหญ่เป็นยางพารา รองลงมา คือ ปาล์มน้ำมันและไม้ผล นอกจากนี้พบพื้นที่บางส่วนบริเวณใต้ของตำบลมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าไม้

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1  เขตการปกครอง

                    จำนวนหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย  มีทั้งหมด   ๑๒   หมู่บ้าน 

                   หมู่ที่    ๑        บ้านปากคู                  หมู่ที่    ๒        บ้านไสขาม                

                   หมู่ที่    ๓        บ้านหัวหมากบน           หมู่ที่    ๔        บ้านกงตาก               

                   หมู่ที่    ๕        บ้านไสขุนอินทร์            หมู่ที่    ๖        บ้านห้วยด่าน             

หมู่ที่    ๗        บ้านเหนือคลอง            หมู่ที่    ๘        บ้านศรีควนทอง          

                   หมู่ที่    ๙        บ้านคลองฮาย              หมู่ที่    ๑๐      บ้านควนราชา            

                   หมู่ที่    ๑๑      บ้านต้นหมัก                หมู่ที่    ๑๒      บ้านดอนเนียงใหม่

 

                    จำนวนชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย  มีทั้งหมด  ๑๕  ชุมชน 

๑. ชุมชนปากคู             หมู่ที่ ๑           ๒. ชุมชนไสขามตะวันตก หมู่ที่ ๒

๓.ชุมชนไสขามตะวันออกหมู่ที่ ๒             ๔. ชุมชนหัวหมาก         หมู่ที่ ๓

๕. ชุมชนกงตาก            หมู่ที่ ๔           ๖. ชุมชน ดอนกลาง       หมู่ที่ ๔

๗. ชุมชน ไสขุนอินทร์     หมู่ที่ ๕            ๘. ชุมชนห้วยด่าน         หมู่ที่ ๖

๙. ชุมชน เหนือคลอง      หมู่ที่ ๗            ๑๐.ชุมชนศรีควนทอง      หมู่ที่ ๘

๑๑.ชุมชนคลองฮาย       หมู่ที่ ๙            ๑๒.ชุมชนควนราชา       หมู่ที่ ๑๐

๑๓. ชุมชนต้นหมัก         หมู่ที่ ๑๑         ๑๔. ชุมชนดอนเนียงใหม่  หมู่ที่ ๑๒

๑๕. ชุมชนไร่ออก          หมู่ที่ ๑๒

 

 

2.1  การเลือกตั้ง

          เทศบาลตำบลช้างซ้าย มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต การเลือกตั้ง ได้แก่

          เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11

          เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 12

                  

ตารางที่ 1   แสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านปากคู

276

302

576

บ้านไสขาม

410

456

866

บ้านหัวหมากบน

348

367

715

บ้านกงตาก

453

494

947

บ้านไสขุนอินทร์

383

384

767

บ้านห้วยด่าน

336

358

694

บ้านเหนือคลอง

344

371

715

บ้านครีควนทอง

289

274

563

บ้านคลองฮาย

276

306

582

๑๐

บ้านควนราชา

210

226

436

๑๑

บ้านต้นหมัก

337

361

698

๑๒

บ้านดอนเนียงใหม่

377

379

756

รวม

4,039

4,278

8,318

 

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลช้างซ้าย 22 กุมภาพันธ์ ๒๕62

 

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

 

          ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี

 

ปี

จำนวน

จำนวนประชากร

รวม

 

 

ครัวเรือน

ชาย         หญิง

จำนวนประชากร

 

2559

3,650

5,347    5,474

10,821

คาดการณ์ในอนาคต

2560

3,733

5,393   5,534

10,927

    (จำนวนประชากร)

2561

3,765

5,410    5,564

10,974

 

2562

3,808

5,432    5,588

11,020

 

 

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลช้างซ้าย 26 มิถุนายน ๒๕62

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

                    จำนวนประชากรมีทั้งสิ้น 11,003  คนเพศชาย  5,426  คน เพศหญิง  5,577  คน

                    จำนวนครัวเรือน   3,808  ครัวเรือน

ตารางที่ 3   แสดงช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

0-10 ปี

818

779

1,597

11-20 ปี

735

749

1,484

21-30 ปี

754

803

1,557

31-40 ปี

869

806

1,675

41-50 ปี

910

907

1,817

51-60 ปี

706

751

1,457

61-70 ปี

363

413

776

71-80 ปี

191

230

421

81-90 ปี

67

118

185

91-100 ปี

11

18

29

มากกว่า 101 ปี

2

3

5

รวม

5,426

5,577

11,003

 

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลช้างซ้าย 26 มิถุนายน ๒๕62