คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
9 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลฯ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลฯ
5 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเทสบาลฯ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย
20 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลช้างซ้าย มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเ
21 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเทศบาลตำบลช้างซ้าย มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

0


พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

0


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

0


พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
9 เมษายน 2564

0


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
9 เมษายน 2564

0


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 เมษายน 2564

0


ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ