Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::  
 
นายวิชัย สุบรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
080-529-4353
 
นางสาววิลาสินี ทรรพคช
ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
(077-452124)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการลดใช้พลังงาน
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย (ดู : 59)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย ขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมงานวันเด็ก ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยภายในงานมีของขวัญของแจกมากมาย มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก อร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน และชมการแสดงบนเวที เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. งานประชาสัมพันธ์ (ดู : 21)
ประกาศเรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกการเทศบาล (ดู : 29)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้ายเรื่อง การออกสำรวจภาษีป้าย ในเขตเทศบาล ประจำปี2566 (ดู : 44)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้ายเรื่องแจ้งอัตราภาษีป้ายตามที่กฎกระทรวงกำหนด (ดู : 25)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้ายเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายต้นหมัก หมู่ที่11 (ดู : 64)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ (ดู : 14)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ (ดู : 56)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกวัว(สฎ.ถ.13-007) หมู่ที่2 บ้านไสขาม ตำบลช้างซ้าย  (ดู : 18)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขุนอินทร์หนองค้อ(สฎ.ถ.13-009) หมู่ที่5,หมู่ที่4 ตำบลช้างซ้าย (ดู : 25)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 22)
ประกาศและประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกวัว(สฎ.ถ.13-007) หมู่ที่2 บ้านไสขาม ตำบลช้างซ้าย (ดู : 30)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  (ดู : 6)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 16)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนธันวาคม 2565  (ดู : 32)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 31)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 38)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 49)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายท่อเมนท์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน(เขาดิน) หมู่ที่ 9 (ดู : 17)
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสสายวังทอง หมู่ที่ 11  (ดู : 12)
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายคลองโหน๊ะ หมู่ท่ี 11  (ดู : 8)
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่12  (ดู : 52)
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณหน้าควน) หมู่ที่ 8  (ดู : 25)
ประกาศราคากลางโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำขยะเปียกครัวเรือน โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 39)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้ายที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 30)
ประกาส เทศบาลตำบลช้างซ้าย การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ดู : 202)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 280)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย..การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 279)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 406)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-452124
โทรสาร : 077452165
E-mail Address : info@changsaicity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.changsaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs