Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::  
 
นายวิชัย สุบรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
 
นายประสิทธิ์ สุดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
(065-365-7677)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 23) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ค.ส.3 สำหรับประจำปีภาษี 2565 (ดู : 37) 26 พ.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ดู : 53) 31 ส.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเคียนซา (ดู : 59) 27 ส.ค. 2564
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าเคลื่อนย้ายยานพาหนะพ. ศ. 2564 (ดู : 41) 27 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันการรับโอนพนักงานเทสบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสาย ผู้บริหาร (ดู : 70) 23 ส.ค. 2564
ข่าวสารความรู้ทางการเงินฉบับที่ 8/2564 (ดู : 39) 21 ส.ค. 2564
สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ดู : 40) 10 ส.ค. 2564
กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ (ดู : 40) 3 ส.ค. 2564
นิทรรศการสื่อสร้างสุข (ดู : 43) 3 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 148) 13 ก.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี 2564 (ดู : 59) 6 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย (ดู : 59) 29 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 52) 21 มิ.ย. 2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 69) 20 เม.ย. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 98) 8 เม.ย. 2564
แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจําปี 2564 (ฮ.ศ.1442)ของผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย (ดู : 83) 8 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย (ดู : 79) 7 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง (ดู : 79) 5 เม.ย. 2564
องค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 93) 17 มี.ค. 2564
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้จัดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 81) 15 มี.ค. 2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ (ดู : 81) 15 มี.ค. 2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 82) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ถึงผู้ประกอบการ SME ที่มีความประสงค์เข้าร่วมในระบบ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 91) 8 มี.ค. 2564
เปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 105) 4 มี.ค. 2564
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ. 2564 (ดู : 94) 2 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย.. การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการให้บริการ งานจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 26) 7 ต.ค. 2563
สรุปจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามมาตรา 80 (ดู : 41) 22 มิ.ย. 2563
ตู้ปันสุข ช้างซ้าย ก็มีน่ะ (ดู : 86) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.1 2563 (ดู : 86) 29 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 97) 21 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสรา้ง 2563 (ดู : 145) 2 เม.ย. 2563
ราคาประเมินที่ดิน 2563 (ดู : 91) 31 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.3 2563 (ดู : 97) 31 มี.ค. 2563
วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย (ดู : 45) 3 มี.ค. 2563
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร (ดู : 47) 3 มี.ค. 2563
วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย (ดู : 36) 3 มี.ค. 2563
หลักง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ (ดู : 38) 3 มี.ค. 2563
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 536) 7 ส.ค. 2562
สถานที่ออกกำลังกายหมู่บ้าน ตำบลช้งซ้าย (ดู : 166) 5 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือประจำชุมชน (ดู : 378) 4 เม.ย. 2562
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย (ดู : 356) 15 มิ.ย. 2561
การรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อร่วมเสนอร่างพรบ. ปาล์มน้ำมัน (ดู : 176) 16 ก.พ.
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ 2564 (ดู : 68) 2 ก.พ.
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 101) 13 ม.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-452124
โทรสาร : 077452165
E-mail Address : info@changsaicity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.changsaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs