Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::  
 
นายวิชัย สุบรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
080-529-4353
 
นายประสิทธิ์ สุดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
(065-365-7677)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการลดใช้พลังงาน
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด #ช้างซ้ายคัพ_2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 -24 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีเปิด วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา14:00 น. ได้รับเกียรติจากนายพลูสวัสดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ ประชาชนผู้ที่สมัคร อปพร. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) (ดู : 2)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านควนราชา โรงเรียนบ้านห้วยด่าน โรงเรียนบ้านหัวหมากบน และโรงเรียนบ้านไสขาม ทั้งนี้รับฟังบรรยายการให้ความรู้จาก พระครูสมุห์ณรงค์เดช โชติปัญโญ ณ โรงเรียนวัดกงตาก ปล.ได้รับอนุญาตแล้ว (ดู : 13)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดจัดทำโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใน #วันที่_7_กรกฎาคม_2565_ณ_เทศบาตำบลช้างซ้าย 🎉🎉 และ #วันที่_8_กรกฎาคม_2565_ณ_ศาลาหมู่บ้าน_หมู่ที่_4_บ้านกงตาก_ตำบลช้างซ้าย 🎊🎊 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกับประชาชนโดยการให้บริการประชานอกพื้นที่  (ดู : 13)
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ดู : 7)
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ดู : 9)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 (ดู : 2)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 (ดู : 1)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย ม.7 (ดู : 12)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย ม.9 ต.ช้างซ้าย (ดู : 8)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9  (ดู : 19)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลช้างซ้าย (ดู : 24)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 18)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 19)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 48)
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 61)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement:e-GP) ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 58)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย (ดู : 1)
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย  (ดู : 0)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดนัดกงตาก หมู่ที่ 4 (ดู : 2)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหน๊ะ หมู่ที่ 11 (ดู : 4)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (ดู : 5)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่เหลง หมู่ที่ 9 (ดู : 4)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ่าน และสมชิก อปพร. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) ณ เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกาส เทศบาลตำบลช้างซ้าย การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ดู : 89)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 165)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย..การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 184)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 311)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 208)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลาและสถานที่สอบ (ดู : 219)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-452124
โทรสาร : 077452165
E-mail Address : info@changsaicity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.changsaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs