Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::  
 
นายวิชัย สุบรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
080-529-4353
 
นายประสิทธิ์ สุดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
(065-365-7677)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการลดใช้พลังงาน
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 4)
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  (ดู : 13)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงกาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา (ดู : 12)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรัฃะราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) (ดู : 9)
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ ) (ดู : 15)
#เชิญชวนประชาชนตำบลช้างซ้ายร่วมชมร่วมเชียร์ 3 มิย. 65 📌📌เทศบาลตำบลช้างซ้ายโดยนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 7 คน ⚽️คู่ที่1ทีม อสม(หญิง) ,และ จนท.รพสต. ช้างซ้ายVS ทีม อสม.(หญิง),และจนท.รพสต.บ้านกงตาก ⚽️คู่ที่2 ทีมผู้นำ ฝ่ายปกครอง,อปพร ,กรรมการชุมชน เขต1 VS ฝ่ายปกครอง,อปพร ,กรรมการชุมชน เขต 2 ⚽️คู่ที่3 ทีมเทศบาลตำบลช้างซ้าย VSทีมผู้ประกอบการเหมืองแร่(บริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทโชพนา2512จำกัด) ❤️🧭วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 พิธีเปิด เวลา 14:00 น ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลช้างซ้าย 🧍📌 ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 🏆🏆🏆ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย. (ดู : 11)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย ม.7 (ดู : 1)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย ม.9 ต.ช้างซ้าย (ดู : 1)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9  (ดู : 10)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลช้างซ้าย (ดู : 19)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านเขาดิน ม.9 ต.ช้างซ้าย (ดู : 13)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  (ดู : 17)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 8)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 15)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 42)
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 53)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement:e-GP) ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 52)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 24)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณคลองสายมด ม.2 ต.ช้างซ้าย (ดู : 14)
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิม บ้านกงตาก ม.4 ต.ช้างซ้าย (ดู : 17)
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านเขาดิน ม.9 ต.ช้างซ้าย  (ดู : 18)
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 (ดู : 16)
เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขต เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ดู : 12)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9  (ดู : 11)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ประมวลภาพโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช้างซ้าย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกาส เทศบาลตำบลช้างซ้าย การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ดู : 62)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 146)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย..การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 169)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 298)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 192)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลาและสถานที่สอบ (ดู : 207)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-452124
โทรสาร : 077452165
E-mail Address : info@changsaicity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.changsaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs